กรดซัลฟิวริก

 

กรดซัลฟิวริกหรือกรดกำมะถัน

   กรดซัลฟิวริกหรือกรดกำมะถัน (Sulphuric Acid,H2SO4 ) สำหรับกระบวนการผลิตของ บริษัท ท่าไทย จำกัด นั้น เป็นกระบวนการแบบ Double Contact&Double Absorption และใช้กำมะถัน (Sulphur) เป็นวัตถุดิบในการผลิต ทำให้มีสิ่งเจือปนในกรดซัลฟิวริกน้อย มีประสิทธิภาพสูงและก่อมลพิษต่ำ

นอกจากนี้ บริษัท ท่าไทย จำกัด ยังได้ติดตั้ง หอฟอกก๊าซ(Scrubber) และติดตั้งเครื่องมือวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2Analyzer) เพื่อติดตามและควบคุมความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศตลอด 24 ชั่วโมง

คุณลักษณะของกรดซัลฟิวริก ที่ผลิตโดย บริษัท ท่าไทย จำกัด

(SPECIFICATION)

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่กำหนด
1 ลักษณะทั่วไป ของเหลว สีไม่เข้มกว่าสีน้ำตาลอ่อน
2 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ไม่น้อยกว่า ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 1.83
3 ความเข้มข้น ร้อยละโดยน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 98
4 ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 400
5 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (คำนวณเป็น SO2) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 40
6 เหล็ก (คำนวณเป็น Fe) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 50
7 ตะกั่ว (คำนวณเป็น Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 5
8 อาร์เซนิก (คำนวณเป็น As) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 1