การควบคุมคุณภาพ

 

  • บริษัทฯ มีห้อง Lab ที่มีมาตรฐานและเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ทำการวิเคราะห์ วัตถุดิบที่นำมาผลิต เช่น  กำมะถัน อะลูมินา
  • ทำการวิเคราะห์ค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ทั้งระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์  สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  หรือข้อตกลงกับลูกค้า